صنایع دستی جهرم

صنایع دستی جهرم

با "همسفر" به استان فارس و شهر جهرم سر می زنیم و با صنایع دستی این شهر بیشتر آشنا می شویم. 

با ما ببینید.