موزه ثبت احوال

موزه ثبت احوال

شجره نامه هر فرد هویت اوست. موزه ثبت احوال برخی از شجره نامه ها و روند ثبت احوال در کشور به همراه اسنادی تاریخی را در حفظ و به نمایش گذاشته است.