موزه باستان شناسی زنجان

با ما همراه شوید تا از موزه باستان شناسی و مردان نمکی زنجان که در گذشته عمارت دوالفقاری بوده، بازدید کنیم.