ملیله کاری

ملیله کاری

کشف انواع اشیای فلزی را می توان گواهی بر شکوفایی فلزکاری در ایران دانست. با برنامه "کهن پیشه ها" و شبکه مستند همراه شوید تا با این هنر ایرانی بیشتر آشنا شوید.