صنعت سفالگری

صنعت سفالگری

زندگی مردمان این مرز و بوم از گذشته بسیار دور با آب، آتش و خاک ارتباط تنگاتنگی داشته است.

با این قسمت از برنامه ایران همراه شوید تا با صنعت کهن سفالگری بیشتر آشنا شویم