بازار فرش همدان

بازار فرش همدان

شاید ایران از قدیم الایام سرزمینی صنعتی نبود اما با قرار گرفتن در مسیر تجارت های جهانی، بازارهای پر رونقی داشت.

با این قسمت از برنامه مادستان همراه شوید تا بازار همدان بیشتر آشنا شویم.