معماری مدرن تهران

معماری مدرن تهران

نظرتون درباره یک خانه و یا بازاری که معماری آن، شما را جذب کنید، چیست؟ معماری مدرن سبکی از معماری است که در آن ایده ها با کارکردها ترکیب می شود. 

با شبکه مستند و برنامه "ایران" همراه شوید.