مزارها در ایران

مزارها در ایران

  یکی از مهمترین بناها در معماری ایرانی معماری آرامگاهی است. این ساختمان ها عمدتا بر روی گور ادبا، شاعران، فیلسوفان، عرفا، بزرگان سیاست، دانشمندان و بیشتر از همه امام زاده ها ساخته شده اند.

با ما ببینید.