خرمشهر از موزه جنگ تا مضیف

خرمشهر از موزه جنگ تا مضیف

با برنامه ایران همراه شوید تا در خوزستان گردی، به موزه جنگ، روستای شلحه امام حسن سر می زنیم و مهمان عرب های خوزستانی در یک مضیف به قهوه عربی دعوت می شویم.