مدرسه حکیم نظامی قم

مدرسه حکیم نظامی قم

مدرسه حکیم نظامی اولین مدرسه به شکل نوین بود که در قم در سال 1317 تاسیس شد. این مدرسه در 80 سال گذشته تعلیم دهنده نام آوران بسیاری بوده است.

با ما همراه شوید.