خانه فروغ الملک

خانه فروغ الملک

به یکی از محله های قدیمی شیراز به نام محله سنگ سیاه سری می زنیم و در آنجا از خانه فروغ الملک که هم اکنون به موزه هنر مشکین فام تغییر کاربری داده است، دیدن می کنیم