کرمان از نگاهی دیگر

کرمان از نگاهی دیگر

کرمان در ابتدا یک دژ دفاعی بود که کم کم دستخوش تغییرات شد. 

با برنامه ایران همراه شوید تا از دریچه ای نو به شهر باستانی کرمان بنگریم