دیدار از شهرکرد

دیدار از شهرکرد

به شهرکرد، مرتفع ترین شهر ایران سفر می کنیم و با چند قلعه تاریخی و موزه باستان شناسی این شهر آشنا می شویم.