قلعه ای در میان تاریخ

قلعه ای در میان تاریخ

تاریخچه و پیشینه شهر اسفراین در میان دیوارهای قلعه بلقیس مدفون شده است. افسانه های زیادی داستان این قلعه را بازگو می کنند.