شهر بادگیرها

شهر بادگیرها

در این قسمت از برنامه ایران به شهر بادگیرها یزد می رویم و با معماری این شهر بیشتر آشنا می شویم.