انار میوه بهشتی

انار میوه بهشتی

نام میوه‌ی بهشتی انار در قرآن سه مرتبه آمده است و این میوه نقش بسیاری در فرهنگ ایران دارد. اما این تمام ماجرا نیست. میوه انار پر از خواص گوناگون است که در این قسمت از برنامه ایران با آن بیشتر آشنا می شویم.