غذاهای آذربایجان شرقی

غذاهای آذربایجان شرقی

دویماج و کوفته تبریزی و کباب بناب، این خوراک های دل انگیز دیگر تنها به خطه آذربایجان محدود نیستند. این قسمت از برنامه "ایران" به سراغ خوراک های خاطره انگیز منطقه آذربایجان شرقی رفته است.