سفره رنگارنگ خوراک های قزوین

سفره رنگارنگ خوراک های قزوین

با ما همراه شوید تا مهمان سفره رنگارنگ خوراک های محلی قزوین شویم. در این برنامه علاوه بر خوراک ها با شیرینی ها و نوشیدنی های محلی این منطقه نیز آشنا شوید.