انار این میوه بهشتی

انار این میوه بهشتی

معروفترین سوغات شهر ساوه انار و فصل برداشت این میوه بهشتی تا پایان آبان ماه است.

آبان ماه به پایان رسید اما همراه این برنامه به ساوه می رویم.