اهمیت گردشگری خوراک

اهمیت گردشگری خوراک

امروزه خوراک همانند آب و هوا و زیبایی های بصری یکی از جاذبه ها برای یک مقصد گردشگری است.

جشنواره غذا در کرمان از این حیث گزینه های فراوانی را به شما پیشنهاد می دهد.