در را سیمره

در را سیمره

جایی که رودخانه های غرب به هم می رسند را سیمره گویند. پای به پای سیمره رفتن سخت و دشوار است. گاهی دشتی زیبا و گاهی راهی سنگلاخ پیش روی شماست. 

با ما همراه شوید