جنگل الیمستان

جنگل الیمستان

گشتی در جنگل پوشیده از مه الیمستان را با شبکه مستند سیما تجربه کنید.

این قسمت از برنامه "ایران" به منطقه و جنگل زیبای الیمستان سری زده است.