از تالاب شادگان تا چغازنبیل

از تالاب شادگان تا چغازنبیل

از قایق سواری بر روی تالاب شادگان تا دیدار از قلعه آپادانا و چغازنیل با این قسمت برنامه " ایران " همراه شوید تا به یک سفر خوزستان گردی برویم.