باغ پروانه های اصفهان

باغ پروانه های اصفهان

باغ موزه پروانه ها پارك طبيعي ناژوان در اصفهان واقع شده است. در این موزه از بیش از 2000 گونه پروانه نگداری می شود. 

با ما همراه شوید.