اردبیل دیاز سبز- قسمت چهارم

اردبیل دیاز سبز- قسمت چهارم

در آخرین قسمت از این مجموعه با گشتی در این منطقه با اردبیل این دیار سبز خداحافظی می کنیم.