تاکسیدرمی

تاکسیدرمی

شاید بسیاری افراد با تاکسیدرمی موافق نباشند اما این روش در شناخت ما از آناتومی حیوانات بسیار موثر بوده است. 

با ما همراه باشید