ایران مشهد 5

ایران مشهد 5

در قسمت پایانی مجموعه " ایران مشهد " به سراغ کتابخانه حرم رفته و کمی بیشتر با این قسمت از مجموعه حرم آشنا می شویم.