ایران؛ قم 5

ایران؛ قم 5

در این قسمت از مجموعه با "موزه آستانه مقدسه قم" آشنا می شویم که یکی از قدیمی موزه های کشور و یکى از ذخایر مهم وارزشمندتاریخى وهنرى ایران محسوب مى شو که نسخ قدیمی بسیاری را در خود جای داده است.