ایران؛ قم 3

ایران؛ قم  3

مدرسه عالی (علمیه) دارالشفاء قم با بیش از 4 قرن قدمت در طول تاریخ همواره شاهد حوادث تلخ و شیرین روزگار بوده است. در این قسمت از ایران؛ قم بیشتر با آن آشنا شوید.