لباس محلی بوشهر

لباس محلی بوشهر

نشان های فرهنگی اقوام و مناطق را می توان بر روی پوشش آنها دید. با ما و برنامه همسفر همراه شوید و ببینید لباس محلی منطقه دیلم در استان بوشهر چگونه خود را با شرایط جدید وفق می دهد.