هنر گره سازی

هنر گره سازی

هنری که بیش از همه در کار با چوب خودنمایی می کند، گره سازی است. این هنر با استفاده از طرح های هندسی منظم و اتصال درهم رفتن تکه های چوب ساخته می شود. 

این هنر از دوران صفویه رواج یافته است.