چاروق دوزی

چاروق دوزی

با این قسمت از برنامه " همسفر" همراه و با روند تولید کفش سنتی زنجان ( چاروق) بیشتر آشنا شوید.

با ما ببینید