کمانگیری بر روی اسب

کمانگیری بر روی اسب

عمدتا تا سخن از کمان به میان می آید ما به یاد اساطیر و یا آرش کماگیر می افتیم. اما شبکه مستند این بار به سراغ این ورزش محبوب اما کمتر شناخته شده در دنیای امروز می رود.

با ما ببینید.