خیمه شب بازی

خیمه شب بازی

خیمه شب بازی هنر نمایشی دوران کودکی ماست. اما این هنر را همچنان زنده است. 

با شبکه مستند و برنامه "هنر ایرانی" همراه شوید.