خیابان ناصرخسرو

خیابان ناصرخسرو

ناصر خسرو قدیمی ترین خیابان تهران است. خیابانی که مدرسه دارالفنون و شمس العماره و چندین و چند عمارت زیبای دیگر را در خود جای داده است. 

با شبکه مستند در گشتی در این خیابان تاریخی همراه شوید.