تردستان پارسی

تردستان پارسی

صنایع دستی ایران تبلور قصه ها و مثل ها و افسانه های ملی و مذهبی هستند که در حقیقت  بازمانده آیین ها و حوادث از یاد رفته این مرز کهن است.

با ما همراه شوید