پارچه بافی سنتی

پارچه بافی سنتی

تافته، چیت،کتان، کرباس و اُرمک نام پارچه هایی است که از گذشته در کاشان به صورت سنتی بافته می شوند. با این قسمت از برنامه همسفر همراه شوید تا با روش بافت این پارچه ها بیشتر آشنا شویم.