هنر زری بافی

هنر زری بافی

آیا با هنر زری بافی در پارچه آشنایی دارید؟ با برنامه ایران و شبکه مستند سیما همراه شوید تا با این هنر چند صد ساله بیشتر آشنا شویم