هنر سرامیک

هنر سرامیک

حداقل سه سال طول می کشد تا فردی، هنر سرامیک را فراگیرد.

در این قسمت از برنامه ایران، علاوه بر آشنایی با این هنر، به نمایشگاه هنر سرامیک هم سری می زنیم