باغ فین کاشان

باغ فین کاشان

قدمت اوليه باغ را به زمان اردشير بابكان نسبت داده می شود اما (1200) سال پيش برای اولين بار در تاريخ از باغ ذكر شده است و اين تاريخ به زماني بر می گردد كه يعقوب ليث صفاری در سال 265 ه.ق همراه با لشكر عرب از بيابان های مركزی ايران عبور كردند و در كمال تعجب در ناحيه ای كويری به چشمه و باغ برخورد می كنند. اولين بنای باغ حمام كوچك يا حمام خدمه كه به دستور شاه اسماعيل صفوی به عنوان يك كار عام المنفعه برای عموم مردم ساخته شده. دومين بنا، بناي سر در هشتي ورودی است كه در سال 1004 ه.ق به دستور شاه عباس صفوی ساخته شد. این باغ در مجموعه باغ های ایران، به ثبت جهانی رسیده است.