باغ پهلوان پور پزد

باغ پهلوان پور پزد

قدمت باغ پهلوان پور به اواخر دوره قاجار برمی گردد این باغ متعلق به یکی از تجار یزدی به نام علی پهلوان پور بوده است. این باغ از بناهای مهم فرهنگی تاریخی است که طبیعت، هنر و معماری را در کنار یکدیگر جای داده است. این باغ از قناتی مشهور به حسن آباد سرچشمه می گیرد.

 این باغ به همراه باغ دولت آباد در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.