سازه های آبی شوشتر

سازه های آبی شوشتر

سازه هاي آبي شوشتر مجموعه اي به هم پيوسته از پل ها، بندها، آسياب ها، آبشارها، کانال ها و تونل هاي عظيم هدايت هستند که در ارتباط با يکديگر کار مي کنند. بنای اوليه اين سازه ها در دوران ساسانيان برای بهره گيری بيشتر از آب ساخته شده است.  شوشتر در گذشته یکی مهم ترین شهرهای حاشیه رود کارون به شمار می رفت.