کاخ گلستان تهران

کاخ گلستان تهران

كاخ گلستان با قدمت 442 سال، يكی از منحصر بفرد ترين مجمو عه های تاريخی ايران است، اين مجموعه با اين قدمت نه تنها بيانگر بخش مهمي از تاريخ هنر اين مرز و بوم است بلكه بواسطه رخدادهای فوق العاده ای که در آن اتفاق افتاده، به مجموعه ای بی بديل و سندی زنده از مهمترين بخش تاريخ ايران تبديل شده است.