میراث معنوی ایران کدامند؟

میراث معنوی ایران کدامند؟

همانطور که کنوانسیون سال 1382 مشخص شد، میراث معنوی و فرهنگی ناملموس به معنای رسوم، بازنمایی‌ها، تجلیات، دانش‌ها، مهارت‌ها، و نیز ابزارها، اشیاء، دست‌ساخته‌ها، و فضاهای فرهنگی مرتبط با آن‌ها است که جوامع، گروه‌ها، و در بعضی از موارد، افراد به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می‌شناسند. اين ميراث فرهنگي ناملموس که از نسلي به نسل ديگر منتقل، می شود و پیوسته جوامع و گروهها در پاسخ به محیط تعامل با طبيعت و تاریخشان بازآفرينی می‌شود و حس هويت و تداوم را برايشان به ارمغان مي‌آورد، و بدين ترتيب احترام به تنوع فرهنگي و خلاقيت بشري را ترويج مي‌دهد. در ادامه لیست میراث ناملموس و حاظفه جهانی در فهرست یونسکو آمده است:

نوروز

ردیف‌های موسیقی ایرانی

موسیقی بخشی‌های خراسان

هنر نمایشی آیین تعزیه

آیین پهلوانی و زورخانه‌ای

مهارت فرش‌بافی کاشان

مهارت فرش‌بافی فارس

نقالی؛ قصه‌گویی اجرایی ایرانی

دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی در خلیج فارس

قالیشویی مشهد اردهال

 

حافظه جهانی:

یونسکو از سال 1371 به دنبال افزایش آگاهی نسبت به خطراتی که میراث مستند جهانی را تهدید می‌کند، برای حفظ و سهولت دسترسی به این آثار برنامه حافظه جهانی را به اجرا گذاشته است. سازمان یونسکو قصد دارد با اجرای این برنامه از تاراج، پراکندگی، دادوستد غیرقانونی و نابودی میراث مستند جهانی جلوگیری کند. طبق فراخوان یونسکو، این مخاطرات تهدیدکننده از قرن‌ها قبل وجود داشته ولی جنگ، آشوب‌های اجتماعی و نبود امکانات مالی بر شدت آن افزوده است. هم اکنون شش میراث ایرانی در حافظه جهانی یونسکو ثبت شده اند:

شاهنامه بایسنقری

وقف‌نامه ربع رشیدی

مجموعه اسناد اداری دوره صفویه آستان قدس رضوی

التفهیم بیرونی

خمسه نظامی

نقشه‌های دوره قاجار ایران در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

ذخیره خوارزمشاهی