اسماعیلم....اسماعیل

اسماعیلم....اسماعیل

این قسمت از" مجموعه ترین ها" با قدم های کوچک و استوار آقا اسماعیل یوسفی پور همراه می شود.