ترین های ایران کدامند؟

غار کتله خور غار کتله خور علی رضا حدادیان

بارها شده وقتی وارد شهر دیگری می شویم اهالی محل، در توصیف شهر خود می گویند: این دریاچه زیبا"ترین" دریاچه و یا این رود پرآب "ترین" رود ایران است. اما در عالم رکوردها، ایران چه جایگاهی برای خود کسب کرده است؟ با ما ببینید چه تعداد از "ترین"  های دنیا در ایران جای گرفته اند.