آینه سنگی

آینه سنگی

در این قسمت از مجموعه "ترین ها" به روستای ورکانه روستای رنسانسی ایران سری می زنیم  ببینده زیبایی های این روستای قدیمی اما پر از زندگی می شویم.