چوپ پا

چوپ پا

مجموعه "ترین ها" این بار زندگی چوپ پا را مرور می کند که در این کار رکوردار است. با ما همراه شوید و این قسمت از مجموعه را از دست ندهید.