کنده زیر ساتور

کنده زیر ساتور

از نظر بسیاری قصابی شغل مردانه است. اما دوربین برنامه "ترین ها" به سراغ خانمی رفته که به همراه همسرش به شغل قصابی مشغولند. با این مستند جالب را ببینید.