سرخدار

سرخدار

سرخدار که به سردار هم معروف است تنها در جنگلهای هیرکانی شمال کشور می روید. با این قسمت از ترین ها همراه شوید و ببینید که این شهروند چگونه برای حفظ این گونه درخت تلاش می کند.